இந்தியா

தவறுகள் செய்

//
Comment0
உன்னைக் கண்டு நடுநடுங்குகிறதா ஆளும்வர்க்கம்! அப்படியெனில் மீண்டும் மீண்டும் செய்...
Read More →

வறுமை

//
Comment0
பூநூலால் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஊருக்கும் சேரிக்குமிடையிலான காங்கிரீட்! முதலாளிகளின் வாசலில் காவலுக்கு...
Read More →
Spread the love