சர்வதேசம்

ஜெருசலேம்: இஸ்ரேல் – பாலத்தீனத்தின் பேச்சுவார்த்தையின் வரையறைக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டும் !

//
Comment0
ஜெருசலத்தை அமெரிக்கா ஒருதலைபட்சமாக அறிவிக்கக்கூடாது, இஸ்ரேல் மற்றும் பாலத்தீனத்தின் பேச்சுவார்த்தையின்...
Read More →
Spread the love